ఆహ్లాద కదంబం

ముఖం తిప్ప నీయని ముగ్మోధ హన రూప్ం
చేశా నేను అసంకల్పప త శబ్దప్ప్యోగ్ం.. “వావ్”
ఎంత ఆహ్లాదకరమైన సనిి వేశమో .
ఆనందడోల్పకల్లాఆ బ్ ందం కేరంతల్లా..
గుమిగూడిన ఏ జనమైనా
అటువైపు చూపు మరల్చా ల్పస ందే
ఇంతటి ఆకరణీష యతకు కారణం ఆ మగువ
ఎంతవార గుండెలైనా దోచుకోవడం ఆమె తెగువా?
చల్చకీగా కదులుతూ అందరనీ కలుపుతూ
సనిి వేశానిి రక్తకిటిస్తి ిమనోరంజకమై
సంతోష విరులను ప్ంచుతుని ఆ లలన
చూపు తిప్ప లేకపోయాను ఆమె రూప్ం వలన
అలసిన మనసులకు ఆమె ఒక ఆహ్లాద కదంబ్ం…

Comments to: ఆహ్లాద కదంబం

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Attach images - Only PNG, JPG, JPEG and GIF are supported.