అల్లు ఒక హాస్య పు జల్లు

‘అల్లు’ ఒక హాస్య పు జల్లు
‘అల్లు’ ఒక హాస్య హరివిల్లు
‘అల్లురామలింగయ్య’ ఆయ్న పేరు
‘రఘుపతివింకయ్య’ బిరుదు పిందినారు
పాలకొల్లులో తన జననము
‘వింకనన’గారి పుత్త రతన ము
ఆయ్న తలుపేరు ‘స్త్తమె మ’
ఆయ్న పతిన ‘కనక రతన మమ’
స్వా తింత్త ఉద్య మింలో పోరాడెను
హోమియోవైద్య ింకూడా చేసెను
త్పజానాట్య మిండలలో చేరాడు
“హాస్య కళా త్పపూర” ణఅయ్యయ డు
నాట్కాల్ల ఎన్నన వేసెను
సినీ రింగమును చేరెను
తొల చిత్తిం పుట్టనిి ల్లు
ఆయ్న ఇింట్టపేరు అల్లు
పల్ల చిత్ాలలో నట్టించెను
చిత్త నిరామ తకూడా అయ్యయ ను
అరవిింద్ తన పుత్ుడు
పెద్దసినీ నిరామ త ఇతడు
త్తల్లగువారిలో పద్మశ్ర ీపిందిన
రెిండవ హాస్య చత్కవరిెఈయ్న
స్హత్స్ చిత్ాల నటుడితడు
మెగాస్విర్ ఈయ్నకు అల్లుడు
స్రైన్నడైన మనుమడు అల్లుఅరుున్
మగధీరుడైన మనుమడురాించరణ్
‘జై’ ఆఖరి చిత్తింగా ఆయ్న నట్టించాడు
తన సినీ జైత్తయ్యత్తనుఅకక డితో ఆపాడు
తన అల్లుడి సేవా ద్ృకప ధించూచి
ానుకూడా సేవ చేయ్యలని తలచి
తన కళ్ళ ను “ఐ బ్య ింకు”కు దానమిచిి నాడు
ాను మరణించినా, ఇింకొకరికిచూపునిచిి నాడు

Comments to: అల్లు ఒక హాస్య పు జల్లు

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Attach images - Only PNG, JPG, JPEG and GIF are supported.