అంబేద్క ర్
ఓహోఅంబేడ్క రా
విజ్ఞానపు విశ్వే శ్ే రా
రాజ్ఞయ ంగపు రచయితగా
వెలుగు జ్ఞాన భాస్క రా
దళిత జ్ఞతిని ఉదరద ంచ
మీరు మా మధ్య అవతరంచ
మా పాలిట దేవుడ్నుచు
మా పూజలు అందుకొనుచు
బడికి దూరం ఉంచినారు
గుడి నుండి వెలివేశారు
అంటరాని వాడివంటూ
చినన చూపు చూసినారు
అయినా వెనుకంజ వేయక
పట్టని పట్టివదలక
చదువులెన్నన చదివినావు
జ్ఞానసిర తో మెరసినావు
నువుే పందిన డాకరేిట్టు
నువుే అయియ న గ్రగాడ్యయయేట్టు
నీ కీరనిి చేసినాయి గ్రపపంచాన
అనిన దేశాల మేధావులు మెచుునట్టు

Comments to:  అంబేద్క ర్

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Attach images - Only PNG, JPG, JPEG and GIF are supported.