అరటితో చక్క ని చిట్కక లు

అరటితో చక్క ని చిట్కక లు
• నీరసంగా వున్న వారు అరటిపండు తిన్డం వలన్ ఉత్తజే ంగా వుంటారు.
• ముఖం డల్ గా వున్నన వారు అరటిపండు గుజ్జనుు ముఖంకు రాసుకోని ఒక 10 నిముషాలు
ఉండి తరువాత చలటిల నీరు తో కడుకోవడం వలలముఖం తాజాగా ఉంటంది.
• బరువు తకుు వ వారు బాగా మగ్గన్ి అరటిపండును తిన్డం వలలబరువు పెరుగుతారు.
• అరి కాళ్ళు పగుళ్ళలవున్నన వారు ఇ అరటిపండు తొకు ను అరి కాళ్కుల మరన్నద చేయడం వలన్
అరి కాళ్ళు అందంగా ఉంటాయి.
• ఎర్రగా పళ్ళు వున్న వారు అరటితొకు తో పళ్కుల మరన్నద చేసి పళ్ళు ను నీటితో కడుగుకోవడం
వల లపళ్ళు ముతాాల్లలగా తెలగాల అవుతాయి.

Buy JNews
ADVERTISEMENT
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.