అరటితో చక్క ని చిట్కక లు
• నీరసంగా వున్న వారు అరటిపండు తిన్డం వలన్ ఉత్తజే ంగా వుంటారు.
• ముఖం డల్ గా వున్నన వారు అరటిపండు గుజ్జనుు ముఖంకు రాసుకోని ఒక 10 నిముషాలు
ఉండి తరువాత చలటిల నీరు తో కడుకోవడం వలలముఖం తాజాగా ఉంటంది.
• బరువు తకుు వ వారు బాగా మగ్గన్ి అరటిపండును తిన్డం వలలబరువు పెరుగుతారు.
• అరి కాళ్ళు పగుళ్ళలవున్నన వారు ఇ అరటిపండు తొకు ను అరి కాళ్కుల మరన్నద చేయడం వలన్
అరి కాళ్ళు అందంగా ఉంటాయి.
• ఎర్రగా పళ్ళు వున్న వారు అరటితొకు తో పళ్కుల మరన్నద చేసి పళ్ళు ను నీటితో కడుగుకోవడం
వల లపళ్ళు ముతాాల్లలగా తెలగాల అవుతాయి.

Comments to: అరటితో చక్క ని చిట్కక లు

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Attach images - Only PNG, JPG, JPEG and GIF are supported.