బాత్రూంలో వచ్చే మూర్ఛ

స్నా నం చేస్తూపడిపోయిస్ట్రోక్ వచ్చి న వయక్తూల గురంచ్చ మనం తరచుగా వంటాము.
మరెక్క డా పడి పోవడం గురంచ్చ మనం ఎందుక్త వనడంలేదు?
నేషనల్ రోర్ట్్ో కౌన్స్ ల్ ప్రొఫెసర్ట్ (NSC Professor) ఈ వధంగా చెప్పో ర..
మీర స్నా నం చేసేముందు తల స్నా నం చేయకూడదు. మొదట మీ శరీరంలోన్స ఇతర
భాగాలను శుప్రరపరచాలి.
ఎందుక్ంటే, తల తడిగా మరయుచలగాల ఉనా ప్పో డే, చలబల డిన రక్నాూ ళాలలో ఉష్ణోప్రరత
పంచడాన్సకి , రక్ంూ తలపైకి వేరంగా ప్రపవహంచడాన్సకి దోహద పడుతంది.
రక్ ూనాళాలు బలహీనంగా గాన్స, సనా గా గాన్స ఉనాట్లతేల , అవ చ్చట్లపోల యే అవకాశం ఎక్తక వగా
ఉంది.
ఇలా స్నధారణంగా స్నా నాల రదిలో జరగుతంది కాబట్ల, ోఇది మళ్ళీ మళ్ళీ జరరక్తండా
ఉండటాన్సకి స్నా నం చేసేటప్పో డు ఈ ప్రకింది ప్రక్మం లో మీ అవయవాలను శుప్రరపరచండి.
1. ప్పదం.
2. కాళ్ళీ.
3. తొడ.
4. ఉదరం.
5. భుజం
6. ముఖం
ఇలా చేసే, ూమన శరీరం నుండి ఆవర / గాలి ొంగిొరలతనాట్లలఅన్సపిస్ూంది. ఆపై, 5-10 సెక్నల
ప్పట్ల ఆగిన తరవాతయథావధిగా తల స్నా నం చేయండి. తల స్నా నాన్సకిమాప్రతం తపో న్ససరగా
గోరవెచి న్స నీరమాప్రతమే వాడండి.
ఇలాగే ఎందుక్త చేయాలి అనే సందేహం మీక్త రావచుి.
వేడి నీట్లతో న్సండిన గాజుప్పప్రతలో వేడి నీర ఖాళ్ళ చేసి వెంటనే చలట్లల నీట్లతో న్సంపితే ఏం
జరగుతంది ?
గాజు ప్పప్రత పగిలిపోతంది.
అదే వధంగా మన శరీర ఉష్ణోప్రరత చాలా వేడిగా ఉంట్లంది. నీర చలగాల ఉంట్లంది.
మనం స్నా నం తల స్నా నంతోమొదలు పడితే , రక్ ూనాళాల ఉష్ణోప్రరతలమారో వలన తలలో
రక్నాూ ళాలు చ్చటేలఅవకాశం ఎక్తక వగా ఉంది.
అక్స్నాతూగా బాప్రరంలో పడటం మనం తరచుగాచూస్నూము. కానీ తప్పో డుస్నా న పదతిధ
కారణంగానే , మనక్త స్ట్రోక్ గాన్స లేదా మైప్రగేను(తలనొపిో) రావడాన్సకి కారణం అన్స మనలో ఎంత
మందికి తెలుస్ ?
అందుకే, ఈ సమాచారాన్సా మీ బంధువులకి, సేా హతలకి తెలియబరచ్చ, వారన్స బాప్రరంలో
వచేి మూరఛ నుండి కాప్పడండి.
ఆరోరయ మే మహా భారయ ం.

Comments to: బాత్రూంలో వచ్చే మూర్ఛ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Attach images - Only PNG, JPG, JPEG and GIF are supported.