భూమిని కొలుచు దేవుడు

                                                             భూమిని కొలుచు దేవుడు

అరక పట్టుకొని
సధ్దికట్టుకొని
రైతు సేద్య ంకై వెళ్ళె ను
పొలం దునుు టకు పోయెను
మట్టువాసన రైతుకు
వ్య వ్సాయమే రైతు బ్రతుకు
కష్ంు అయినా ఇష్ముు
భూమి పైనే నమమ కము
భూమి రైతు బ్ాణము
దాని వ్లలఆదాయము
కష్ముు అతని పెట్టురడి
అతనికి పొలమే అయెయ ను రడి
అలసి పోనిసూర్యయ డు అతడు
మన కడుపులు నింపు రేడు
రైతు బ్రమకు వ్ంద్నము
మరచి పోదు నినుు దేరము
భూమిని దునిు పండించు
కష్టునిు ఓర్యు తో భరంచు
రైతు మనకు ఆఫ్తుఢు
అంద్ర్య కొలిచే దేవుడు
బ్రమకు ఓడని ధీర్యడు
ఆగకుండా వెలుగు చంబ్దుడు
చలనిల చూపుల వెన్ను లరాజు
ఆ రైతుకుమొక్కా లిగా రోజు

Buy JNews
ADVERTISEMENT
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.