చక్క ని క్నుబొమ్మ లకు చిట్కక లు

1. కనుబొమ్మ లు, కంటిరప్ప పై వంట్రుకలను చిన్న ట్రరష్ తో శుట్రరం చేసుకోవాలి.
2. వారానికి కనీసం రండు సారనాలై ఐట్రో షేపంగ్ చేసుకోవాలి.
3. కనుబొమ్మ లపై ఉన్న అన్వసరమైన్ వంుకలను సాన న్ం చేసిన్ వంటనే తొలగిస్తే
మ్ంచిది.
4. మీ కేశాల రంగుకు, కనుబొమ్మ ల రంగు మ్యా చ్ అయ్యా లా మేకప్ చేసుకోవాలి.
5. అవసరానికి తగ్ుగ ుఐట్రో జెల్ వాడటం మ్ంచిది.
6. సన్న టి మేకప్ ట్రరష్ లేదా పెనిి ల్ దాా రా కనురప్ప ల పొడవును సరి చేసుకోవాలి.
7. మ్న్ కంటికి 45 డిట్రీల కోణం వరకు కనుబొమ్మ లు ఉంటే, మ్గువల కళ్ళ కు అందం

Comments to: చక్క ని క్నుబొమ్మ లకు చిట్కక లు

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Attach images - Only PNG, JPG, JPEG and GIF are supported.