చంద్రశేఖర వంకట రామన్

చంద్రశేఖర వంకట రామన్

ఆయన జననం మద్రాసు నగరము చంద్రరశేఖర్ వంకటరామన్ నామము అయయ న్పెటాయ్లోపుట్టనాి డు
రైతు కుటంబంలో జీవనం సాగంచాడు

చంద్రరశేఖర్ అయ్యయ ర్ పుద్రతుడు! పారవ తీ అమ్మా ళ్ సుతుడు ద్రపాథమికవిరయ విశాఖపటన ం తాను చదివ భౌతికశాస్త్ంర !

తన తంద్రి ఉపాధ్యయ యుడు
రామన్ తెలివైన విాయ ర్ధండు
మెద్రట్టకుయ లేషన్ లో సాధంచెను గోల్డ్ మెడల్డ ఆయనభారయ ఆయెనులోకసుంరరిఅమ్మాళ్

ఆ రి కి శా ఖ లో ఉ ద్య య గ ము బదిలీ కలకతార నగరము తాను ఉద్యయ గం వదిలెను తన పరిశోధన సాగంచెను!

తలిిఅభిర్చివలివీణపైమకుు వఆయెను ఆమకుు వతో్ంగీతవాయిరయ పైశోధనచేసెను తొ లు త శో ధ న శ బ శాద స్త ్ ముర
తరావ తశోధనకంతిశాస్త్ముర

భారత రతన బిర్ాంకితుడు
నోబెల్డ బహుమతి ద్రగహీతుడు
1957లో లెనిన్ శాంతి బహుమతి పందెను “్ర్ “బిర్దు ఆయన పేర్కు జత కలిసెను

విజ్ఞా న శాస్తసార నికి ఎనలేని సేవ చేసెను బెంగళూర్నగరానతుదిశావ ్విిచెను ఆయనరామన్ఎఫ్ఫె క్టికనుగొనన సుదినము ఫిద్రబవరి28ఆయెనుజ్ఞతీయసైనుు దినము

Buy JNews
ADVERTISEMENT
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.