చంద్రశేఖర వంకట రామన్

ఆయన జననం మద్రాసు నగరము చంద్రరశేఖర్ వంకటరామన్ నామము అయయ న్పెటాయ్లోపుట్టనాి డు
రైతు కుటంబంలో జీవనం సాగంచాడు

చంద్రరశేఖర్ అయ్యయ ర్ పుద్రతుడు! పారవ తీ అమ్మా ళ్ సుతుడు ద్రపాథమికవిరయ విశాఖపటన ం తాను చదివ భౌతికశాస్త్ంర !

తన తంద్రి ఉపాధ్యయ యుడు
రామన్ తెలివైన విాయ ర్ధండు
మెద్రట్టకుయ లేషన్ లో సాధంచెను గోల్డ్ మెడల్డ ఆయనభారయ ఆయెనులోకసుంరరిఅమ్మాళ్

ఆ రి కి శా ఖ లో ఉ ద్య య గ ము బదిలీ కలకతార నగరము తాను ఉద్యయ గం వదిలెను తన పరిశోధన సాగంచెను!

తలిిఅభిర్చివలివీణపైమకుు వఆయెను ఆమకుు వతో్ంగీతవాయిరయ పైశోధనచేసెను తొ లు త శో ధ న శ బ శాద స్త ్ ముర
తరావ తశోధనకంతిశాస్త్ముర

భారత రతన బిర్ాంకితుడు
నోబెల్డ బహుమతి ద్రగహీతుడు
1957లో లెనిన్ శాంతి బహుమతి పందెను “్ర్ “బిర్దు ఆయన పేర్కు జత కలిసెను

విజ్ఞా న శాస్తసార నికి ఎనలేని సేవ చేసెను బెంగళూర్నగరానతుదిశావ ్విిచెను ఆయనరామన్ఎఫ్ఫె క్టికనుగొనన సుదినము ఫిద్రబవరి28ఆయెనుజ్ఞతీయసైనుు దినము

Comments to: చంద్రశేఖర వంకట రామన్

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Attach images - Only PNG, JPG, JPEG and GIF are supported.