చర్మ, కేశ సంర్క్షణకు గ్రీన్ టీ
1. తాగేసిన తర్వా త గ్రీన్ టీ బ్యా గ్స్ పారేయకుండా, గ్రిజ్ లో పెట్టిచల్బల రచుండి. ఇప్పు డు ఆ
చల్బల డిన బ్యా గ్స్ ని కుంట్ట రెప్ు ల్పై పెట్టికుండి. గ్రీన్ టీ లో టానిి న్ అనే ప్దారుంధ
రకగ్రతావనివారిణిగా ప్నిచేస్తుంది. కళ్ళ చుట్టిఉని వాప్ప తగ్గస్ి తుంది.
2. గ్రీన్ టీ మరియుచెకక ర నీట్టలో కలిపిముఖానికి మరనాద చేస్కుంటే, ముఖుం కుంతివుంతుం
అవుతుంది.
3. వుంట సోడా (బేకిుంగ్స సోడా) మరియుగ్రీన్ టీ ని సమపాళ్లోల కలిపి, తగ్గనుంత తేనె కూడా వేసి,
ముఖానికి ఫేస్ పాా క్ గా ర్వస్కుండి. ముఖుం లో చైతనా ుం వచ్చి చరమ ుం డీటాక్్ అవుతుంది.
4. కొనిి గ్రీన్ టీ బ్యా గ్స్ నీట్టలో వేసి, ఆ నీట్టని ఒక పావుగుంట మరిగ్గుంచుండి. తర్వా త స్ి ఆపి, ఆ టీ
బ్యా గ్స్ ని ఒక ర్వగ్రతుంతా ఆ నీట్టలో నాననివా ుండి. తర్వా త ఈ నీట్టని మీ జుట్టపైి ర్వస్కొని, ఒక ప్ది
నిమిషాలు అలా వదిలేయుండి. తర్వా త మీ మాడుని కొుంతసేప్ప మరనాద చేస్కుండి. మీ జుట్టిని
కడిగేస్కొని, మరుసట్ట రోజు సలేే ట్ లేని శుంపూ తో తల్ాి నుం చేసే, తమీ జుట్టిసిల్కక గా
అవుతుంది.

Comments to: చర్మ, కేశ సంరక్షణకు గ్రీన్ టీ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Attach images - Only PNG, JPG, JPEG and GIF are supported.