శివానంద వందనం

శివానందాయ శివశంకరాయ

శివశరవ్యాయ ధీమహి

శివస్వరూపాయ శివసాంబవాయ

శిష్టరక్షాయ ధీమహి

శైవ పీఠాయ శైవ భోగాయ

శైవబోధాయ ధీమహి

సత్యవాక్యాయ సత్యరూపాయ

Buy JNews
ADVERTISEMENT

సత్యవ్రతాయ ధీమహి

సత్యకర్మాయ సత్యభాషాయ

సత్యహృదయాయ ధీమహి

 

ఆధ్యాత్మికాయ ఆదిదేవాయ

ఆదిపురుషాయ ధీమహి

ధర్మనందాయ సదానందాయ

శివానందాయ ధీమహి

 

గానలోలాయ గానచతురాయ

గానాంతరాత్మనే

సర్వేశ్వరాయ సర్వదేవాయ

సర్వమంగళ తనయే

 

గురుపూజితాయ గురువందితాయ

గురుకులత్వాయినే

భీతినాశాయ భూతనాథాయ

భీమిలీవాసినే

 

 

దీనరక్షాయ దుష్టశిక్షాయ

దారిద్య్రనాశినే

కరుణాకరాయ కలినాశనాయ

కైవల్యదాయినే

 

తత్వవేత్తయ సత్వరూపాయ

చిత్తచాంచల్య నాశినే

విశ్వకర్తాయ వీరభద్రాయ

వీరబసవ తనవే

 

ఆధ్యాత్మికాయ ఆదిదేవాయ

ఆదిపురుషాయ ధీమహి

ధర్మనందాయ సదానందాయ

శివానందాయ ధీమహి

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.