శివానందాయ శివశంకరాయ

శివశరవ్యాయ ధీమహి

శివస్వరూపాయ శివసాంబవాయ

శిష్టరక్షాయ ధీమహి

శైవ పీఠాయ శైవ భోగాయ

శైవబోధాయ ధీమహి

సత్యవాక్యాయ సత్యరూపాయ

సత్యవ్రతాయ ధీమహి

సత్యకర్మాయ సత్యభాషాయ

సత్యహృదయాయ ధీమహి

 

ఆధ్యాత్మికాయ ఆదిదేవాయ

ఆదిపురుషాయ ధీమహి

ధర్మనందాయ సదానందాయ

శివానందాయ ధీమహి

 

గానలోలాయ గానచతురాయ

గానాంతరాత్మనే

సర్వేశ్వరాయ సర్వదేవాయ

సర్వమంగళ తనయే

 

గురుపూజితాయ గురువందితాయ

గురుకులత్వాయినే

భీతినాశాయ భూతనాథాయ

భీమిలీవాసినే

 

 

దీనరక్షాయ దుష్టశిక్షాయ

దారిద్య్రనాశినే

కరుణాకరాయ కలినాశనాయ

కైవల్యదాయినే

 

తత్వవేత్తయ సత్వరూపాయ

చిత్తచాంచల్య నాశినే

విశ్వకర్తాయ వీరభద్రాయ

వీరబసవ తనవే

 

ఆధ్యాత్మికాయ ఆదిదేవాయ

ఆదిపురుషాయ ధీమహి

ధర్మనందాయ సదానందాయ

శివానందాయ ధీమహి

Comments to: శివానంద వందనం

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Attach images - Only PNG, JPG, JPEG and GIF are supported.