నా కల

                                                                              నా కల

అద్భు తమైన కలలు
నిజమవుతాయాలేక
అతాా శలుగా దాటిపోతాయో
తెలియని ప్రయాణం ఈ జీవితం.
తెలియకపోయినా అధైర్ా రడక
ఎద్భర్య్యా కష్టాలు అన్నీ కరిగిపోగా
మనం జతకటిా
అపార్మయిన నక్షప్తాల సమూహాలకు
రూపాలిచ్చే కల ఒకటి
మనలో మిగిలినమానవతాా నిీ
ప్రరంచంతో రంచుకుంటునీ కల మరొకటి
శంతి కోసం స్వా చఛ కోసం
పోరాడే కల ఇంకొకటి
లోకమంతా ఏకమై
మనుషులంతా మమేకమై
ర్కపాత తాలూ, మార్ణహోమాలూలేక
ప్ేమమాప్తమే పుష్ప ంచి
శంతి కపోతాలను ఎగుర్వేస్వ
మహతర్త విశా ర్ంభానిీ
కలగంటాను
తెలవాల రుఝామున కనీ కలలు నిజమవుతాయి అంటారుగా
నా ఈ కల నిజమవాా లని మనసారా కోరుకుంటునాీ ను

Buy JNews
ADVERTISEMENT
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.