నరేంద్రుడు

నేటి భారతానికి చక్రవర్త ి భావిభారతానికిస్ఫూ ర్తి

రమల దళ రమాండర్..

ఆలోచనలను ఆచరణలో పెట్టే కారయ సాధకుడు
మడమతిప్ప నిమర్ిాండుడు నిరాంతర క్ామికుడు

ర్జకీయ రృషీవలుడు భారత ఆా కిరణాం

అరశధతాబ్దానిి అధిగమిాంచి భారతభూమిని పాలాంచామని చెప్తి అర చేతిలో చాందమమను చూపిస్ఫి దేశ పురోగతికి ఆ అరచేతితో
అడురు ట్ేవేస్ఫి
వాంశీయులను, వాంధిమగధులనే తప్ప ఇాంకొరర్తపురోగతినిచూసిఓరవ లేని ఘన చర్తక్త రలగి
భరతమత భవిషత్తిను
అర ధ శతాబ్ాంా వెనకిి తీసుకెళ్లని వాంశపారాంప్రయ పార్టనిే
మరుగున ప్డేలా చేసి
భరతమత పాదాలను
రమలాంతో ప్తజాంచిన

నరేంద్రుడు

క్ప్ధాన సేవకుడు

స్వ చఛ భారతానికి క్పాణాం పోసి నకిలీ లౌకిరవాదుల నోరుి మూసి నలధి నానిి నాశనాం చేయడానికి తన వాంత్త రృషి చేసి

తెలవాి రు కూడా విసుిపోయి
ఔర్ అని పొగిడేలా చేసి
భారతానికి తలగా తలమనిరాంగా ఉాండే సుాందర కాశీీ ర్నిి మన సాంతాం చేసి అయోధయ ర్మునిఆశీరవ చనాలతో క్ప్ప్ాంచ దేాలోి మేటిగా ఉాండేలా భారతానిి వెలుగిసుిని స్ఫరుయ డా! భరతమత ముదుా బిడు నరాంక్దుడా!

Comments to: నరేంద్రుడు

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Attach images - Only PNG, JPG, JPEG and GIF are supported.