నిద్రలేమిసమసయ కునివారణలు

  1. నిద్రపట్డట ం లేదే అని బాధపడేవారు ఒక చిన్న ఉల్లపాి యను న్మిల్ల, ాిు నీరు తాగి పడుకంటే నిద్ర హాయిా పడుతంది.
  2. ఓ కప్పు వేడి ఆవుపాలతో 4 చంచాల తేనెను కల్లపి ద్తాగితే, నిద్ర హాయిా పడుతంది.
  3. వేడి పాలలో చక్కె ర కల్లపి పడుకనే మందు ద్తాగితే హాయిా నిద్ర పడుతంది.
  4. ఒక చంచా గిరిి న్ ను నీటిలో కల్లపి తాగితే, నిద్ర వంట్నే వుతంది.
  5. కంచం కత్తమీత ర ఆకల రసం, కంచం చక్కె ర కల్లపి ఓ ాిు నీళ్తోి తీుకంటే,

    నిద్రలేమి బాధ పోతంది.

  6. నిద్రపోయే మందు వేడి నీటితో స్నన న్ం చేసి పడుకంటే, వంట్నే నిద్ర వుతంది.
Comments to: నిద్రలేమిసమసయ కునివారణలు

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Attach images - Only PNG, JPG, JPEG and GIF are supported.