పాఠశాల భద్రత

                                                                     పాఠశాల భద్రత

బుడి బుడి అడుగులతో
ముద్దుముద్దుమాటలతో
బడి ఒడి చేరే పిలలుల
తెలనిల మల్లలల మాలలు
అమమ వల్ల ఆదరించి
నాన్న వల్ల బుజ్గజ ించి
విద్యార్థుల మది నెర్థగగా
విజ్ఞాన్ిం పింపిందిించగా
ఉన్న త ఆశయ సిదితోి
సమున్న త లక్ష్ా సాధన్తో
భావి పౌర్థలుగా తీరిదిదగాు
చద్దవు చెప్పు ను ఎింతో బాధా తగా
ఉన్న త శిఖరాల న్ింద్దకొన్
ఆదర్శ భావాలు నిింప్పకొన్
బాధా త మోయాలి గుర్థవులు
విదా విన్యములిచ్చి కలు తర్థవులు
ధారాళమైన్ వెలుతుర్థ ప్రసరించ
శుప్రమైన్ తర్గతులు కనిపిించ
ఆహ్లలద రర్చ్చ మన్సుల
ఉత్సా హ రర్చ్చ విద్యార్థుల
ర్ింగుర్ింగుల పూలమొకక లు
చలనైల న్ వేర తర్థవులు
సవ చఛ మైన్ గాలి నొసగును
మన్సును ఉల్లలస రర్చ్చను
శుప్రమైన్ పాఠశాల రరసరాలు
రరశుప్రమైన్ బడి వర్ిండాలు
భోజ్నాలు చేయున్ప్పడు
లభించాలి నీర్థ ఎలప్పల ుడు
రరశుప్రమైన్ మర్థగు దొడుల
పిలలల ఆరోగాా నికి మెట్లల
కాపాడాలి విద్యార్థుల ఆరోగా ము
నిలపాలి పాఠశాల గౌర్వము
పిలలుల చద్దవుకునింద్దకు వెళ్లలబడి
చద్దవుల తలిలశార్దకు అదియే గుడి
ఆలయ రవిప్తతను కాపాడిన్ట్లురకుుడిగా
విద్యా లయ సవ చఛ తను పాటించ్చ మనిషిగా
పాఠశాలకు రప్దతే ముఖా ము
ఆరోగా విదా ఉిండాలి నితా ము
రప్దతయే విద్యార్థులకు అవార్థు
భావి భార్త పౌర్థలకదియే రవార్థు

Buy JNews
ADVERTISEMENT
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.