పికాసో

పికాసో

చిత్రలేఖనం లో కొరత కొరత త్రయోగాలు చేసి, నూరన రద్తుధ లను ఆవిష్క రంచిన గొరప చిత్రకారుడుపికాసో.మనదేశంలోనిచిత్రకారులలోరవివరమ ఎంరత్రరంచత్రసిద్ధధచందాడో, స్పప యిన్దేశానికిచంద్ధనపికాసోకూడాఅంరటిమహానుభావుడు.

25-10-1881 స్పప యిన్ లోని మెలగాలో డాన్ మేరయా ద్ంరతులకు పాబ్లో పికాసో జనిమ ంచాడు. అరను 20వ శతాబ్ంద లో వచిి న చిత్రకారులలో అరయ ంర త్రసిద్ధధ చంద్ధన వాడు. అరని రరశోధన

మేధస్సు అనేక రకాల శైలులను, మాధయ మాలను అనుసరంచింద్ధ.

1901 లో చిత్రంచిన “రల్లో త్ేమ” అనే నీల వరపుణ చిత్రం అద్భు ర కళాఖండంగా నిల్లచింద్ధ. రల్లో రనబిడనుడ వడిలోకూర్చి బెట్టుకుని,రనబుగ్నుగ శిశువురలకుఆనించికళ్ళు మూసి
రనమ యరవ ం చంద్భతుంద్ధ. ఆ రనమ యరవ ం చిత్రరటము లోని అంచులను దాటి జగ్ర మొరంత వాయ పిస్సతనన ట్టు అనుభూర చంద్భతాము.

1937ఏత్పిల్లోఫాన్స్ు క జరమ న్మిత్రరక్షాలుపురారనగుయెరన కారాజధాని’బాస్కక ‘ని బాంబులతో నేలమటంు చేసిన ఒక త్రత్యయ క సంఘటనకు పికాసో త్రరసప ంద్ధంచి ఒక చిత్తానిన గీశాడు. దీనిలో ఎద్భదలను, గుత్రాలను చూపుతూ చిత్ీకరంచాడు. ఎద్భదలు త్ఫాన్స్క రరపు వునన అతాయ చారపు సైన్యయ లు, గుత్రాలు ఎద్భరురరగిన త్రజానికం. ఎద్భదను దౌరన్యజ య నికి చిహ్న ంగా, గుత్రాలను సారవ క చిహ్న ంగా చిత్రంచాడు. ఆ చిత్ర ఇరవృరంత ఎద్భదల కుముమ లాట, అమాయకుల ఊచకోర గా అభివరంణ చి త్రరంచం విసమ యం అయ్యయ లా చేసాడు పికాసో.
గుయెరన కాలో జరగిన ద్భరటఘ నను రలపించే ఆ చిత్తానికి కూడా “గుయెరన కా” అనే న్యమకరణమే చేశారు.

ఈయన చిత్రంచిన లే డెమొస్పల్లస్కో డి అవిన్యన్(Les Demoiselles d” Avignon) కూడా గొరప కళాఖండమే. ఆ చిత్రం చాలా వివాదాలను లేపింద్ధ.

చిత్రలేఖనంలో కూయ బిజం ను త్ోరు హంచిన కళాకారుడిగా కూడా త్రసిద్ధధ చందాడు మన పికాసో. 1962లోఅరడులెనిన్శాంరబ్హుమరనిఅంద్భకొన్యన డు.

తంభై రండు ఏళ్ు స్సదీర ఘ జీవిరం గ్డిపిన ఆ చిత్రకారుడు 8/4/1973 త్యదీన మొగిన్ు లో స వ ర స్సగ త డ యా య డు .

ఈయన చిత్రంచిన చిత్తాల కనీస ధర త్రస్సతర కాలంలో 9.5 మిల్లయన ో డాలరుో అంటే ఈయన ఎంర త్రముఖ చిత్రకారుడో మనం అరంధ చేస్సకోవచుి .

Buy JNews
ADVERTISEMENT
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.