ప్రేమతో.. మీ చెట్టు

ప్రేమతో.. మీ చెట్టు

ఎండకు నీడని

వానకి గొడుగుని

నిన్ను చినుప్పుడు ఊపిన ఊయలని

నీ చిరు చెమటలు తుడిచిన చలలగాలిని

నీ ఆకలి తీర్చే ఆహారానిు

మన ప్రరకృతి మాతకు ఆహాలదానిు

Buy JNews
ADVERTISEMENT

వాతావరణ సమతుల్యానిు

భూమాత దేహంపై ప్రరకృతి హారంలో..

పొదిగిన రచేటి వప్రానిు

మీ ఇంటిపై కప్పుని

మీ ఇంటిలో సామాప్రగిని

మీరు రాయడానికి కాగితానిు

మీ రాతకు పెనిిల్ ని

నేన్న – మీ చెట్టుని

నిలువెతుు నీ ప్రాణవాయువుని

మీరు రాల్చేసిన గింజ న్నండి ప్పట్టున్న

మీరు రాలిపోతే, కాలిపోవడానికి కట్టులని ఇసాున్న

చెట్టుని చెంరకు

నీకు ప్రాణవాయువునిచ్చే దాని ప్రాణం తీయకు

– ప్రేమతో.. మీ చెట్టు

రచన : ఉమా రలలవి

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.