ప్రేమతో.. మీ చెట్టు

ఎండకు నీడని

వానకి గొడుగుని

నిన్ను చినుప్పుడు ఊపిన ఊయలని

నీ చిరు చెమటలు తుడిచిన చలలగాలిని

నీ ఆకలి తీర్చే ఆహారానిు

మన ప్రరకృతి మాతకు ఆహాలదానిు

వాతావరణ సమతుల్యానిు

భూమాత దేహంపై ప్రరకృతి హారంలో..

పొదిగిన రచేటి వప్రానిు

మీ ఇంటిపై కప్పుని

మీ ఇంటిలో సామాప్రగిని

మీరు రాయడానికి కాగితానిు

మీ రాతకు పెనిిల్ ని

నేన్న – మీ చెట్టుని

నిలువెతుు నీ ప్రాణవాయువుని

మీరు రాల్చేసిన గింజ న్నండి ప్పట్టున్న

మీరు రాలిపోతే, కాలిపోవడానికి కట్టులని ఇసాున్న

చెట్టుని చెంరకు

నీకు ప్రాణవాయువునిచ్చే దాని ప్రాణం తీయకు

– ప్రేమతో.. మీ చెట్టు

రచన : ఉమా రలలవి

Comments to: ప్రేమతో.. మీ చెట్టు

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Attach images - Only PNG, JPG, JPEG and GIF are supported.