Profile

Team UnnatiMantra's articles

Dream Big Unnatimantra the mantra for success, the success that each of us dreams about. But how do we get there? Let’s start by thinking about it before that, give a few minutes to think about yourself, what are you? where are you going and why are you trying to listen to this podcast? Are you […]

అందమైన నర్స్ ఒకయువకుడు తన తండ్రి కొతగాత కొనిచ్చి న బంి డ్రైవంగ్ చేసుకుంటూకాలేజ్ కి వెళ్తతన్నాడు. ఎదురుగా ఒక హాస్పి టల్ నంి బయటకు వసుతనా నర్స్ కనిపంచ్చంది. ఆ అమ్మా యిఅందం చూస్ప మనసు పారేసుకున్నా డు. వెంటనే తన గండె వేగంగా కొట్టుకుంది. బహుశా డ్రేమంటే ఇదేనేమో.. తన ఎడమ వైపు మెల్గాల నడుసుతనా అమ్మా యినిచూస్తతచంగ కారుసుతన్నాడు కానీ, తనమందు వైపు వేగంగాదూసుకు వసుతనా లారీనిచూసుకోలేదు. దెబబ కు డాష్ ఇచ్చి […]

సృష్టకిి ప్రతిసృష్ట ి సృష్టకిి ప్రతిసృష్టిచేయడం ఎక్క డైనా వినాా రా? సృష్టకిి ప్రతిసృష్టిఅంటే.. ఒక్ వస్తువు / జంతువు / స ల ం / ప్ాణి / వయకి ుని పోలి ఉన్ాటే ి ఇంకోదానిా తయారు చేయడం అన్ా మాట. ఇది ఎప్పు డో విశ్వా మిప్తుడి కా ం నాటిమాట. ప్తిశంఖుడు తన్మాన్వ దేహంతో సారాానికి వెళదాం అనుకంటే, వశిష్ఠుడు కదరదు అనాా డు. అదేమాట విశ్వా మిప్తుడి దగ్రా క […]

గతుకుల రోడ్డు నా స్నే హితుడితో ఒక రోజు కారులో ప్రయాణం చేస్తునాేను. చాలా ఏళ్లతర్వా త కలిసిన చినే నాటి స్నే హితుడు కదా.. కబురులచెప్పు కంటూచినే నాటి విషయాలు గురుుచేస్తకని నవ్వా కనాే ం. ఇంకో బాల్య స్నే హితుడి పెళ్ళి కదిరంది అని వాడి ఊరకి వేళ్తునాేం ఆ కారులో. రేప్ప పొద్దుటి కలాలచేర్వలి ఆ ఊరకి… సాయంప్తం పెళ్ళి. నేను కారు నడుప్పతూ ఒక ఊరలో మటిిరోడుుమీది నుండి ప్రయాణం చేయవలిసి […]

అక్కి నేని ‘అంతస్తులు’ లేని ‘అన్నదాత’ కుటుంబంలో జన్మించాడు. తల్లిదండ్రులు ‘ఆస్తిపరులు’ కాకపోయినా  ‘అభిమానం’ కలవారు ‘మహా కవి కాళిదాసు’ను సైతం కవ్వించగలడు ‘దేవదాసు’కు సైతం తన నటనతో  మత్తు ఎక్కించగలడు.. తెలుగు సినిమాకు రెండు కళ్ళయిన ‘ఇద్దరు మిత్రుల’లో  ‘భలే రాముడు’.. ‘తెనాలి రామలింగడి’లా ఎప్పుడూ ఇతరులను సరదాగా నవ్వించే ‘దసరా బుల్లోడు’ ‘ప్రేమనగర్’ లో నిరంతరం సంచరించే  ప్రేమ ‘బాటసారి’ చదువు రాని ‘పల్లెటూరి పిల్ల’లతో ‘చదువుకున్న అమ్మాయిలు’ కూడా ‘ఆరాధన’ భావంతో చూసి  […]

చెట్టు కాలుష్యము తృంచును చెట్టు ప్రాణవాయువు ఇచ్చును చెట్టు వానలకు కారణం తాను పంటలను పెంచును తాను!   స్త్రీల చేతిలో చేటను పూల కగును బుట్టను వేసవి ఎండల్లో వర్షపు చినుకుల్లో కూడ పక్షులకు గూడయ్యి కాచెద చూడ!   రైతన్నకు బండిని నేను కుమ్మరికి చక్రాన్ని నేను జ్జాన మిస్తిని సన్యాసికి బోధి నేనే బుద్ధునికి!   నేను ఆటలాడే బ్యాటును నువ్వు ఖర్చుచేసే నోటును రాసేందుకు కాగితం నేనే రాసే పెన్సిలులోనూ నేనే […]

అందమైన నర్స్ ఒక యువకుడు తన తండ్రి కొత్తగా కొనిచ్చిన బండి డ్రైవింగ్ చేసుకుంటూ కాలేజ్ కి వెళ్తున్నాడు. ఎదురుగా ఒక హాస్పిటల్ నుండి బయటకు వస్తున్న నర్స్ కనిపించింది. ఆ అమ్మాయి అందం చూసి మనసు పారేసుకున్నాడు.  వెంటనే తన గుండె వేగంగా కొట్టుకుంది. బహుశా ప్రేమంటే ఇదేనేమో.. తన ఎడమ వైపు మెల్లగా నడుస్తున్న అమ్మాయిని చూస్తూ చొంగ కారుస్తున్నాడు కానీ, తన ముందు వైపు వేగంగా దూసుకు వస్తున్న లారీని చూసుకోలేదు. దెబ్బకు […]

ఋణానుబంధ రూపేణ సర్వాన్ని పరిత్యజించి మోక్షిం కోసిం త్పస్సు చేస్సున్నిడు ఒక యోగి. ఒకరోజు పకకఊరిలో ఉన్ి శివాలయింలో లింగాభిషేకము చేయదలచి కాలన్డకన్ బయలుదేర్వడు. చెప్పులు కూడా లేవు. అసలే మిండుటిండ! కాళ్ళు మాడుతున్నియి. చెప్పులు కుట్టే న్రసయయ ఆయన్ పరిస్థితి చూస్థ చలించిపోయాడు. ఒక మించి చెప్పుల జత్ తెచిి, ఆయన్ పాదాల దగ్గర పెట్టే.. “అిందరికీ మించి సెప్పు మార్వజులు మీరు. ఇలా మీ కాళ్ళు కాలుతుింట్ట సూడలేన్యాయ! దయసేస్థ ఈ సెప్పులు యేస్సకిండి” […]

తెలుగు భాష జాడ – గురజాడ ఆయన పేరు గురజాడ మన తెలుగు భాష జాడ తెలుగు భాషలో కొత్గాత ఒరవడి దిద్దె సుతిమెత్గాత రామదాసు కౌసల్య మమ ల్ త్నయుడు రాయవరాన ఆయన పుట్టనాి డు. త్ండ్రడివిజయనగరానపేష్కా రు తొలుత్సంపన్ను లుగానేఉనాు రు. త్ండ్రడి మరణాన పేదరికం ఆధారం లేని కుటంబం వారాలు చేకుంటూ చదువు అయ్యయ న్న గురజాడకు బరువు. కళాశాల్ డ్రినిి పాలు శాస్త్రగాత రు ఆయనకు అండగా నిలిచారు. విజయనగరం లోన […]

నరేంద్రుడు నేటి భారతానికి చక్రవర్త ి భావిభారతానికిస్ఫూ ర్తి రమల దళ రమాండర్.. ఆలోచనలను ఆచరణలో పెట్టే కారయ సాధకుడు మడమతిప్ప నిమర్ిాండుడు నిరాంతర క్ామికుడు ర్జకీయ రృషీవలుడు భారత ఆా కిరణాం అరశధతాబ్దానిి అధిగమిాంచి భారతభూమిని పాలాంచామని చెప్తి అర చేతిలో చాందమమను చూపిస్ఫి దేశ పురోగతికి ఆ అరచేతితో అడురు ట్ేవేస్ఫి వాంశీయులను, వాంధిమగధులనే తప్ప ఇాంకొరర్తపురోగతినిచూసిఓరవ లేని ఘన చర్తక్త రలగి భరతమత భవిషత్తిను అర ధ శతాబ్ాంా వెనకిి తీసుకెళ్లని వాంశపారాంప్రయ […]

సరైనకోడలు ఒక ఊళ్ళో శివయ్య అనే రైతు ఉండేవాడు. తనకొడుక్కి పెళ్లిచేసి,మంచిభార్యనుతెద్దంఅనుకున్నా డు. పనివారిపై ఆధార్పడకుండా, బద్కధ ం లేకుండా తన పనులు తాను ఎపప టికప్పప డు చేసుకునే అమ్మా యి అయితేనే తన ఇలుి చకి దిద్గద లద్ని, తన ఆసినిి బాధ్య తగా చూసుకోగలద్ని అతని నమా కం. అలంటి అమ్మా యి పేద్ కుటంబంలో ప్పటిన్ని ఫర్వాలేదు, యోగ్యయ రాలు అయితే చాలు అనుకున్నా డు. తన కొడుకుని ఎనిా పెళ్లి […]

రాగి నాణెం బీర్బ ల్ఎప్పు డూతనతెలివితేటలనుచూపించిఅక్బ ర్బాదుషాగారిమనన నలుపిందుతూ ఉింటాడు.ఇదితక్కి నమింత్రులకు,సభికులకునచ్చే దికాదు.ఎలాఅయినాఅక్బ ర్చత్రక్వరిి మిందుబీర్బ ల్పరువుతీయాలనిఅనుకునాన రు.అవకాశింకోసింఎదురుచూస్తినాన రు. ఒక్రోజునఅక్బ ర్గారిదర్బబ రులోఅిందరూఆసీనులైఉనాన రు.బీర్బ ల్చ్చతినుిండిఒక్నాణిం జారి క్కింద పడిింది. బీర్బ ల్ ఆత్రతింగా దాని కోసిం వెతక్డిం చూసి, సభలో ఉనన ఒక్ మింత్రతిక్క చక్ి టి ఆలోచన వచిే ింది. బీర్బ ల్ పరువు తీయాలని ఎదురు చూస్తినన తనకు ఇింత మించి అవకాశిం దొరిక్కనిందుకు ఆ అలాా కు సలాిం చ్చసాడు […]

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.