పివీ తెలుగు వారి ఠీవి
నిజాం నిరాంకుశత్వా నిి
ధిక్క రాంచిన మీ సాహసానిి
ఓరా లేని అప్ప టి నిజాంను పాలాంచు రాజు
బహిష్క రాంచెను ఉసాా నియానుాండి మిముఆరోజు
తొణక్క్ బెణక్క్
ప్ట్టును వదలక్
నాగపూరులో చదువుకు వెళ్లారు
నాా యకోవిదుడై తిరగి వచ్చా రు
కాక్తీయప్త్రతిక్ నడిపె
నిజముతో పోరు సలపె
జనులను జగృతాం చేయగా
మారెను తను విలేఖరగా
జయ మీ క్లాం పేరు
జయమే మీ మారుపేరు
వాందేమాతర నినాదము
చేయగ పోరాడే సతతము
బూరుులకు శిష్యా డిగా
నాటి కాాంత్రెస్ సభ్యా డిగా
జరపెను సాా తాంత్రతా పోరాటాం
భారతస్వా చఛ కోసమే మీ ఆరాటాం
మాంథని నుాండి శాసన సభకు
రాష్టష్రాజకీయాలలో ు తొల అడుగు
నాా య, సమాచ్చర, దేవాదాయ, ఆరోగా
అనిి శాఖలలో మీరు అయాా రు అమాతా
బహుభాషా కోవిదుడు
సాంసక రణకు తను ఆదుా డు
వరాంచి వచిా న ప్దవుల
వన్ని తెచెా నే ఇల
కుల, వరుత్రపాబలా ాం లేదు
హాంగు లేదు ఆరాా టాం లేదు
అయినా ఉాందిగా మాంచి వాక్తతి ాాం
కోర వచెా ను ముఖా మాంత్రతి పీఠాం
రాష్టష్ురాజకీయప్టములో
శూనా త ఆవరాంచిన సమయములో
రాణాంచెను తన నేరుప తో
నవ సాంసక రణల బీజముతో
రచయితగామార త్వను
క్మా ని క్వితలెన్ని రచిాంచెను
అనువదిాంచె త్రగాంధములు ఎన్ని
అనా యిాంచె కావా రాజములెన్ని
సక్ల క్ళ్ల వలభ్యా డు
సాంసక రణల పిత్వ మహుడు
భారత మాతకు మీరు ముదుుబిడ్డ
మిము క్నిమురసాంది తెలుగు గడ్డ
గురు కులముల నేరప రెచెను
విదాా సుమాలు పూయిాంచెను
నవోదయవిదాా లయదెచెా
భారత్వనిక్త నవ శోభను తీసుకొచెా
విశా నాథ వేయిప్డ్గలను
సహత్రస ఫణ్ గా అనువదిాంచెను
అనువాద రచనలోాకాంత్రద సాహితా పురసాక రాం
అనువాద రచయితలకు మీరు ఇచిా న సత్వక రాం
రాని భాష్ లేదుగా
బతిక్తనారు రాజుగా
దేశ హితాం కోరన
ధనా జీవి పీవీగా
త్రప్ధానిగామొదటి దాక్షిణాత్యా డు
భారతజతి మరువని ఆమాత్యా డు
భారత్వనిక్త నవ వసాంతాం తెచుా ట కోసాం
నవ త్రప్ధాని అయిఇచ్చా రు ఆహ్లాదాం
మాటలలో మీ లౌక్ా ాం
ప్నులలో చ్చక్చక్ా ాం
న్నత్రూకుట్టాంబాం కానిమొదటి వాక్త ి
ఐదేళ్లాభారత్వనిి పాలాంచిన మీ కీరి
భూమి సాంసక రణలు తీసుకొచేా
సాాంకతిక్ విప్వా ాంమోసుకొచేా
భారతభూమి పుత్రత్యడు
భారత రతి కు అరుుడు
పివీ తెలుగు వార ఠీవి
త్రబహా మానస జీవి
చూపె చ్చణక్ా నీతి
గాాంచె త్రప్ప్ాంచ ఖ్యా తి
ఆరక్ిమాంత్రతి మన్నా హనుడిక్త స్వా చఛ నిచిా
ఆరక్ిాంగా చతిక్తలబడ్డదేశానిక్త ఊతమిచిా
వేశారు ఎన్ని అభ్యా దయసాంసక రణలకు బీజము
ఆరక్ి వావసథఅభివృదియేి దానిక్త ప్రా వసానము
అపార చ్చణకుా డిగా మీ కీరిచిరసాథనము

Comments to: పివీ తెలుగు వారి ఠీవి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Attach images - Only PNG, JPG, JPEG and GIF are supported.