శిశు సంరక్షణకు చిట్కా లు

1. శొంఠి, మిరియాలు, పిప్పళ్లు(Long Pepper) సమొంగా కలిపి, చూర్ొంణ చేయాలి. దానిలో ఒక పావు
నొండి అర్ గ్రగాముమోతాదు పొడి తీసుకొని, తేనెతో కలిపి చొంటిపిల్ల్ు కు ఉదయొం, సాయొంగ్రరొం
సేవొంప్జేసే, ేవాళ్కుు ఆకలి బాగా వేసుేొంది.
2. ఇొంగువ, కర్పప ర్ొం (లేక) జీల్కగ్రర్, జాజికాయమూడు కలిపి మిక్సీ లో తిపిప చూర్ొంణ చేసుకోవాలి.
అొందులో అర్ గ్రగాముమోతాదు చొప్పప న తీసుకొని, దానిి తేనెతో కలిపి రోజుకు 4-5 సార్లు
చొంటిపిల్ల్ు కు సేవొంప్జేసే, ేవాళ్కుు నీళ్ువరోచనాలా నొండి కాపాడవచ్చు.
3. దానిమమ పిొందెల్న మజిగి (లేక) పెర్లగు నొందు మెరగాే నూరి, 1-2 గ్రగాముమోతాదు లెకక న
చొంటి పిల్ల్ు కు సేవొంప్జేసే, ేవాళ్ళ కు వచ్చు న నీళ్ు/ జిగట /ర్క ేవరేచనాలు రగ్గపోి తాయి.

Comments to:  శిశు సంరక్షణకు చిట్కా లు

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Attach images - Only PNG, JPG, JPEG and GIF are supported.