సీతమ్మ మెడలో అక్షరమాల

 

వని పుత్రికవై పుట్టి జనకుని ఇంట పెరిగావు

నందంతో అత్తవారింట అడుగు పెట్టావు

లలో శ్రీరాముడికి ధర్మ పత్నివైనావు

జగములో నీలాంటి వనిత లేదమ్మా

త్తమ ఇల్లాలు నీవమ్మా

ర్మిళా దేవికి సోదరీవమ్మా

షుల తల్లిగా మెలిగావమ్మా

న్నడూ రాముని మాట జవదాటని నిన్ను

డేడు లోకాలు కీర్తించాయమ్మా

కమత్యం అంటే అర్ధం మీ కుటుంబమేనమ్మా

క్కదానివే చిటికెన వేలితో శివధనస్సును ఎత్తిన నీవు

ర్పుతో లంకలో రాక్షస బాధలు భరించావమ్మా

రా అని అఖిల లోకాలు కొనియాడే అగ్నిపుత్రివి నీవమ్మా

అంజనీ పుత్రుని భక్తిని మెచ్చి అష్ట సిద్ధులకు దాతవు కమ్మని దీవించావు

ఆహా!! పతివ్రతలలో నీవు పెద్ద పీఠమెక్కావు కదమ్మా

 

నా ఈ చిన్ని అక్షరమాలని స్వీకరించి

నన్ను కూడా దీవించమ్మా !!!!!

—————————————————————————ఉమా పల్లవి

Comments to: సీతమ్మ మెడలో అక్షరమాల

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Attach images - Only PNG, JPG, JPEG and GIF are supported.