స్నే హ సాగరం

స్నే హ సాగరం

స్నే హ సాగరంలో పడవ ప్పయాణం….
కందరికి హాయిని ఇచ్చి,
క్షేమంగా గమ్యా నికి చేర్చి మ్యరంగ ..
కందరికి దిక్సూ చీ లేక,
ఎకక డికి చేరుతున్నే మో తెలియని మజిలీ.
ఈ స్నే హ సాగరంలో
ఎన్నే ఊహంచని తుఫానులు
చెప్పాపెట్కట ండా వచ్చి,
చుట్టటకని పోయే సున్నమీలు
ఆలిిపాలోోముత్యా ల లంటి
నేసాాలున్నేరని మురిసిపోతుంటే..
గజంప్ాలను సైతం గజగజలడించ్చ
రకంా పీలేి మొసలి మిప్తులుంటారు
విలువైన ముత్యా లు
విషపూరితమైన చేపలు
రండిటికి ఈ సాగరమే ఆనవాలు
శంఖాలు ఉంటాయి అనేకం..
కానీ పూజలో కనేే అవుత్యయి మమేకం
మిప్తులు ఉంటారు ఎందరో..
నిసాారధప్ప్పణ మిప్తులు ఒకరో, ఇదరోద ..
మనక గాలం వేసి,
మన న్నటికి త్యళం వేసి
తమ పొట్టనింపుకనే
మతూ ా కారులు ఎందరో
కనపడని నతగుా లలుో గా కందరి స్నే హం
పైకి కనిపంచేది ఒకరూపం
లోపల డొలగాో ఇంకక రూపం
నీ జీవిత్యనికి వార్చ పెదదశాపం
త్యగడానికి పనికిరాని ఉపుా నీళ్లోఅని ఉమేే సిన్న..
ఆహారంలో లవణంల ఆదుకంటారు కందరు
అందమైన చేపల పువుా లతో
నిండినది ఈ స్నే హాల తోట్
కాకండాచూసుకో అది
నీ జీవితంలో వా సన్నల బాట్
HAPPY FRIENDSHIP DAY
————————————————— ఉమ్యపలవిో

Buy JNews
ADVERTISEMENT
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.