తెలుగు భాష జాడ – గురజాడ

తెలుగు భాష జాడ – గురజాడ

ఆయన పేరు గురజాడ మన తెలుగు భాష జాడ తెలుగు భాషలో కొత్గాత ఒరవడి దిద్దె సుతిమెత్గాత

రామదాసు కౌసల్య మమ ల్ త్నయుడు రాయవరాన ఆయన పుట్టనాి డు. త్ండ్రడివిజయనగరానపేష్కా రు తొలుత్సంపన్ను లుగానేఉనాు రు.

త్ండ్రడి మరణాన పేదరికం ఆధారం లేని కుటంబం వారాలు చేకుంటూ చదువు అయ్యయ న్న గురజాడకు బరువు.

కళాశాల్ డ్రినిి పాలు శాస్త్రగాత రు ఆయనకు అండగా నిలిచారు. విజయనగరం లోన కళాశాల్లో చదివెన్నగురజాడఇబబ ందుల్లో

విజయనగర రాజుల్ తోడ కలిగె సంబంధాలు చూడ తొలిఆంగలపదయ ము సారంగధరపదయ రచనము

ఆ య న ప ద య ము న్న ఆ ం గ ముల లో ఇండియన్ లీజర్ అవరులో

చదవగ విని మెచ్చి మనసుకు అది నచ్చి

రీస్ అండ్ రాయలు
పడ్రతిక డ్రపచురణ కరలుత శంభుచండ్రదముఖరీీడ్రోత్సి హము ల్భంచె గురజాడకు ఆదరణము.

విజయనగర సంసాా నమున ఆయన శాసన పరిశోధన కొలువున.
ఆనంద గజపతి మరణంచగా
మ హా రా ణ వ య క్త గత త్ కా ర య ద రి ి గా

యంఆర్కళాశాల్డ్రినిి పాలుగ సంసాానానముఖయ మైనఉద్యయ గిగ పనిచేర మరీ మన గురజాడ తెలుగుభాషలో వేసెన్న అడుగుజాడ.

వాడుక భాష కోసం ఉదయ మము గిడుగుతో కలిర చేసె పయనము. మడ్రదాసుయూనివరిి టీలోన్న అకా డిబోరుుసభుయ నిగాన్న

డిప్యయటీకలెకరుి కారాయల్యాన క రుల ా గా ప ని చే స్త త ఆ య న .
కనాయ శుల్ా ం నాటకం రాసారు విశవ మంత్సకీరితపందారు.

సామాజిక సమసయ లిు ఆధారంగా ఆయన కనాయ శుల్ా ం రాయగా

విమరి కులు కూడా మెచుి కొనే తొలి మహాకవి ఆయననే.

దేశమున్న డ్రపేమంచుమనాు అనాు మంచ్చఅను దిపంచుమనాు
అని దేశభక్త తగేయము రాయగా అలా దేశమంత్స పేరు పందగా.

పు త్ డిత బొ మా మ ప్య ర మణ మ
అమమ న్నచేరెన్నప్యరమణ మ
అని బాల్య వివాహాల్ నిరరంచె. కవిశేఖరగా పేరు గాంచె.

ముత్సయ ల్ సరాలు డ్రపడ్రక్తయలో పదాలు రాయగ చరిడ్రత్లో నిలిచ్చోయ్య మహాకవి గురజాడ. తెలుగు భాషల్ జాడ.

తొలి కథానిక దిదుెబాట
తెచెి చరిడ్రత్లో చోట.
కనాయ శుల్ా ం మాహారాజాకు అంక్తత్ం ఇక అత్న్న తెలుగు భాషక్తచెి జీవిత్ం.

నూటపాతికసంవత్ి రాల్
త్రావ త్కూడాజనాల్ నోటపలుకుతును కనాయశుల్ాము అయ్యయ బహుభాషల్అన్నవాదము

Buy JNews
ADVERTISEMENT
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.