తెలుగు కవులు

                                                                             తెలుగు కవులు
ఈ రోజు మనం తెలుగు కవులు అయిన ననన య, ీధునా డు, పోతన గురంచి తెలుసుకందం
తెలుగులో ప్రముఖ కవులు చాలామంది ఉధున రు. వారలోమొదటి ాననం ఆదికవి ననన యయ దే.
తెలుగుకి సరయైన అక్షరాలు లేని రోజులోోతెలుగు భాషక “ఆంప్ర శబ్దచింతామణి” అనే
వాయ కరణ ప్రంథం రాసి భాషక ఒకరూరం తెచిి తెలుగు లో భారతానిన అనువదించిన గొరప కవి.
“తెలుగు లో భారతం ఏంటి?” అని వెకిి రంచిన సంసి ృత రండితుల వెటకారం సహిస్తూచకి గా
భారతానిన అందించి, ఆ వెకిి రంచిన రండితుల చేతనే శభాష్ అనిపంచుకనన వాు ననన య.
ఇక చెప్పప కోవలసిన కవి ీధునా డు. చినన తనం నుండి ప్రంథాలు రచిస్తూమంచి కవిగా పేరు
పందు. రాజుల గౌరవానిన పందుతూకనకాభిషేకం చేయించుకధున ు. విదయ ధికారగా వివిర
భాదయ తలు స్వీ కరంచి, వాటిని నిజాయితీ గా నిరీరంూచి అందర మనన నలుపందు.
దివయ ప్రబ్ంరన శైలికి ఆదరణ కలిప ంచాు. డిండిమభట్టుఅనే రండితుని వాగుయరంధ లో ఓడించి,
అతని కంచుఢకి ను రగుల గొటింు చాు. “కవి ారీ భౌమ” బిరుదంకితుడయ్యయ ు. భీమ
ఖండము, కాీ ఖండము, మరుతరాూ టిరప్త, శృంగార నైషరముమొదలగునవి రచించాు.
ప్బ్తికినంతకాలం రాజుల భోగాలతో బ్తికి, ఆఖర దశలో కష్టులు అనుభవించాు.
ఇకమూడవవారు పోతన భకకూవిగా పేరు పందు. ఎనిన విధాలుగా రనం వచేి అవకాశాలు
ఉధున వదులుకని, వయ వాయం చేసుకంటూకవిగా మిగిలిన వయకి. ూఇతనిపూరూపేరు “బ్మ్మె ర
పోతన”. అతను రాసిన భారవతం లోని రదయ లు చదువురానివారు సైతం ఈధుటికీ
పాుతుధున రంటే అతిశయోకి ూకాదు. ీరానాముడి దరశ నం పంది, ఆయనతోనే “భారవతం
తెలుగులో రాయవయ్యయ! ” అని చెపప ంచుకనన కవి పోతన. ామానయ ంగా మంప్తి రదవిలో
ఉనన తులయిన వారని “అమాతుయ లు” అని పలుాూరు. కానీ, ీ నారాముడి భకూడిగా, మడరంగా
భారవతం రచించి, ఎందరు రాజులు బ్హుమాధులు ఇాూమధున కాదని, ఏ రాజుకీ సేవ
చేయకండా భరవంతుడినే సేవించి, మనక సీ చఛమైన తెలుగులో భారవతం అందించిన
పోతనను “పోతధుమాతుయ ు” అని పలుాూం.

Buy JNews
ADVERTISEMENT
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.