తేనె వల్ల లాభాలు

  1. పంటినొప్పి తో బాధపడేవారు ఓ చంచా తేనెను తీసుకుని, రండు లవంగాలు అందులో వేసి, ఆ తేనెను బాగా వేడి చేసి, లవంగాలను తీసి, నొప్పి పుడుతున్న పళ్ళ మధయ లో పెట్టుకొని, ఆ పళ్ళ తో నొకుు తూ రసం పీలుసుతంటే ఉపశమన్ం కలుగుతుంది.
  2. ప్పలలుల బలహీన్ంగా ఉన్న ట్యిల తే ప్పతీరోజూ ఉదయాన్నన ఖర్జూ రం పండును తేనెలో కలిప్ప తినిప్పంచిన్ట్యిల తే బలంగా పెరగట్మే కాక ఆరోగయ ంగా ఉంటారు.
  3. కాలిన్ గాయాలపై తేనెను రాస్త,త మచ్చ త్వ రగా పోతుంది.
  4. కమలాఫలం రసంలో కొదిగాి తేనె కలిప్ప చేతులకు రాసుకుంటే, అరచేతులు మృదువుగా అవుతాయి.
  5. దెబబ త్గిలి చ్రమ ము డోకుు పోతే, దానిపై తేనెపూయండి. తేనె యాంటీ బాక్తరిత యల్ ఏజంట్ గా పనిచేసి గాయం త్వ రగా మాన్నలా చేసుతంది.
Comments to: తేనె వల్ల లాభాలు

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Attach images - Only PNG, JPG, JPEG and GIF are supported.