వలస బతుకులు

పొట్చేట త పట్టటకుని పట్న ంవచేే రు
పనికి కుదురుట్కై వెతికేరు
పని దొరికినచోట్నే ావవంంట్టట
అందులోనే ామానులు పెట్టరుట
ట్రోనా ంట్క సి కాట్టవేసెను
వలస బతుకులను రోడ్పాల లు చేసెను
తాగేట నీంంతా ట్నీన రై కారే
చెమట్ చుట్క లుగామారే
వలసకూలీ బతుకు
దొంట్లేదు పచ్ే ని మెతుకు
రెట్క లు ఆడితేనే డొట్క నిండు
కూరోే ని ఉంట్ట డొట్క ఎండు
వలస బతుకులోలట్ష్టటలెన్నన
దారులెంట్ వారికి నష్టటలెన్నన
చూసే దిక్కక వరు లేరు
కాపాడే నాథుడే లేరు
ట్ష్టటలనీన దాట్టసి ఊరికొసేే
ఊరిలోకి రాకుండా ట్ంపవేసేే
చూడాలి ఊరివాళ్ళ మూంతఖ వం
ఏమి తెలియని అమాయట్తవ ం
గృహాలు, సౌధాలు, అంతఃపురాలు
ఎంతో శ్రమన్నరిే ట్ట్టటవీరి జీవితాలు
ఆ అంతఃపురాల పట్క నే గుడిసెలు
ఎపప టకి మారుతాయోవీరి బతుకులు
జీవితాంతం ట్ష్టటలు పడినా
సుఖపడేరోజు వారికి వచుే నా
వీరి ట్ాటలు చూసిన దేవుడికైనా
దయ ట్లగదా ఏనాటకి అయినా

Comments to: వలస బతుకులు

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Attach images - Only PNG, JPG, JPEG and GIF are supported.