వస్తువుల కోసం చిట్కా లు
1. గాజు వస్తువులు చక్క గా మెరవాలి అంటే, టేబుల్ సాల్్మరియునీరు క్లిపి బాగా రుద్ద, ి
తర్వా త నీటితో శుభ్రపరచాలి.
2. వేడి నీటిలో ిరిజరి్ క్లిపి అద్దిన్ని తుడిస్త, ుఆ అద్ంి బాగా క్న్నపిస్తుంద్ద.
3. భ్ిజ్ లు, బీరువాలు తడిబట్తో్ తుడవకూడదు. పరిశుభ్రమైన తెల్న్నజ పొడి బట్తో్ గానీ, తెల్న్నజ
కాితం తో గానీ, రబ్ చేయాలి.
4. ఇతడిు పాభ్తలు తళతళలాడాలి అంటే, ఉప్పు మరియున్నమమ కాయ రసం క్లిపి, ఆ
మిభ్రమంతో రుద్దిలి.
5. ఇతడిు పాభ్తలు ఇంకా బాగా మెరవాలి అంటే, రండు చుక్క ల్ ఆలివ్ ఆయిల్ వేసి రుద్దిలి.

Comments to: వస్తువుల కోసం చిట్కా లు

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Attach images - Only PNG, JPG, JPEG and GIF are supported.