Unnati Mantra Telugu

Unnati Mantra Telugu
Team UnnatiMantra

అందమైన నర్స్

అందమైన నర్స్ ఒకయువకుడు తన తండ్రి కొతగాత కొనిచ్చి న బంి డ్రైవంగ్ చేసుకుంటూకాలేజ్ కి వెళ్తతన్నాడు. ఎదురుగా ఒక హాస్పి టల్ నంి బయటకు వసుతనా నర్స్ కనిపంచ్చంది. ఆ అమ్మా యిఅందం

Read More »
Unnati Mantra Telugu
Team UnnatiMantra

సృష్టకిి ప్రతిసృష్ట ి

సృష్టకిి ప్రతిసృష్ట ి సృష్టకిి ప్రతిసృష్టిచేయడం ఎక్క డైనా వినాా రా? సృష్టకిి ప్రతిసృష్టిఅంటే.. ఒక్ వస్తువు / జంతువు / స ల ం / ప్ాణి / వయకి ుని పోలి

Read More »
Unnati Mantra Telugu
Team UnnatiMantra

గతుకుల రోడ్డు

గతుకుల రోడ్డు నా స్నే హితుడితో ఒక రోజు కారులో ప్రయాణం చేస్తునాేను. చాలా ఏళ్లతర్వా త కలిసిన చినే నాటి స్నే హితుడు కదా.. కబురులచెప్పు కంటూచినే నాటి విషయాలు గురుుచేస్తకని నవ్వా

Read More »
Unnati Mantra Telugu
Team UnnatiMantra

అక్కి నేని

అక్కి నేని ‘అంతస్తులు’ లేని ‘అన్నదాత’ కుటుంబంలో జన్మించాడు. తల్లిదండ్రులు ‘ఆస్తిపరులు’ కాకపోయినా  ‘అభిమానం’ కలవారు ‘మహా కవి కాళిదాసు’ను సైతం కవ్వించగలడు ‘దేవదాసు’కు సైతం తన నటనతో  మత్తు ఎక్కించగలడు.. తెలుగు సినిమాకు

Read More »
Unnati Mantra Telugu
Team UnnatiMantra

చెట్టు

చెట్టు కాలుష్యము తృంచును చెట్టు ప్రాణవాయువు ఇచ్చును చెట్టు వానలకు కారణం తాను పంటలను పెంచును తాను!   స్త్రీల చేతిలో చేటను పూల కగును బుట్టను వేసవి ఎండల్లో వర్షపు చినుకుల్లో కూడ

Read More »
Unnati Mantra Telugu
Team UnnatiMantra

అందమైన నర్స్

అందమైన నర్స్ ఒక యువకుడు తన తండ్రి కొత్తగా కొనిచ్చిన బండి డ్రైవింగ్ చేసుకుంటూ కాలేజ్ కి వెళ్తున్నాడు. ఎదురుగా ఒక హాస్పిటల్ నుండి బయటకు వస్తున్న నర్స్ కనిపించింది. ఆ అమ్మాయి అందం

Read More »
Unnati Mantra Telugu
Team UnnatiMantra

ఋణానుబంధ రూపేణ

ఋణానుబంధ రూపేణ సర్వాన్ని పరిత్యజించి మోక్షిం కోసిం త్పస్సు చేస్సున్నిడు ఒక యోగి. ఒకరోజు పకకఊరిలో ఉన్ి శివాలయింలో లింగాభిషేకము చేయదలచి కాలన్డకన్ బయలుదేర్వడు. చెప్పులు కూడా లేవు. అసలే మిండుటిండ! కాళ్ళు మాడుతున్నియి.

Read More »
Unnati Mantra Telugu
Team UnnatiMantra

తెలుగు భాష జాడ – గురజాడ

తెలుగు భాష జాడ – గురజాడ ఆయన పేరు గురజాడ మన తెలుగు భాష జాడ తెలుగు భాషలో కొత్గాత ఒరవడి దిద్దె సుతిమెత్గాత రామదాసు కౌసల్య మమ ల్ త్నయుడు రాయవరాన ఆయన

Read More »
Unnati Mantra Telugu
Team UnnatiMantra

నరేంద్రుడు

నరేంద్రుడు నేటి భారతానికి చక్రవర్త ి భావిభారతానికిస్ఫూ ర్తి రమల దళ రమాండర్.. ఆలోచనలను ఆచరణలో పెట్టే కారయ సాధకుడు మడమతిప్ప నిమర్ిాండుడు నిరాంతర క్ామికుడు ర్జకీయ రృషీవలుడు భారత ఆా కిరణాం అరశధతాబ్దానిి

Read More »
Unnati Mantra Telugu
Team UnnatiMantra

సరైన కోడలు

సరైనకోడలు ఒక ఊళ్ళో శివయ్య అనే రైతు ఉండేవాడు. తనకొడుక్కి పెళ్లిచేసి,మంచిభార్యనుతెద్దంఅనుకున్నా డు. పనివారిపై ఆధార్పడకుండా, బద్కధ ం లేకుండా తన పనులు తాను ఎపప టికప్పప డు చేసుకునే అమ్మా యి అయితేనే

Read More »